UNIT 4 : MUSIC AND ART

I-TỪ VỰNG


No. Word Pronunciation Type Meaning
{{ $index + 1 }} {{ x.Word }} {{ x.Pronunciation}} {{ x.Wordtypes}} {{ x.meaning }}

II.GRAMMAR.

1. Comparisons.

1.1. the same as: được dùng để diễn đạt sự đồng nhất

Ex: The shirt on the shelf is the same as the one in the window.

You’ve got the same idea as me.

1.2. different from: được dùng diễn đạt sự khác nhau.

Ex: She is very different from her sister.

The new school isn’t much different from the old one.

1.3. as … as: được dùng để diễn đặt sự ngang bằng nhau. Subject + verb + as + adjective/ adverb + as + noun/ pronoun

Ex: She speaks French as well as the French.

He is as tall as his father.

2. So/Too

B: I like learning English at AMA, too/I like too A: I like learning English
Hate B: So do I

Hai ví dụ trên có cùng một nghĩa nhưng cách dùng lại khác nhau.

+ Giống nhau: So và too đều được dùng cho câu khẳng định (positive/ affirmative statements).

+ Khác nhau: Chúng ta thấy "too" đứng cuối câu cùng của câu, còn "so" lại đứng đầu câu. Bên cạnh đó khi các bạn dùng "too" thì vị trí của các thành phần của câu không có gì thay đổi "S + V+ O". Trong khi đó khi dùng "so", từ này được đặt ở đầu câu, đồng thời đảo vị trí của chủ ngữ và động từ trong câu theo dạng "so + auxiliary verb + S".

3. Either/ neither

B: I don’t like eating fish, either/I don’t like, either A: I don’t like eating fish.
Hate B: Neither do I

+ Nếu như "so/ too" dùng cho câu khẳng định thì "either/ neither" dùng cho câu phủ định (negative statements).

+ Cụm "not…..either" có từ "either" đứng cuối câu và vị trí câu không thay đổi "S + V + O".

+ "Neither" được đặt ở đầu câu và vị trí trong câu sẽ bị thay đổi thành "Neither + auxiliary verb+ S"

Chú ý: not either = neither.