UNIT 7: TRAFFIC

I-TỪ VỰNG


No. Word Pronunciation Type Meaning
{{ $index + 1 }} {{ x.Word }} {{ x.Pronunciation}} {{ x.Wordtypes}} {{ x.meaning }}

II.GRAMMAR.Passive voice.

1.    “ It “ indicating distance.

+ Để hỏi khoảng cách giữa hai nơi: How far is it from … to … ? (Từ … đến … bao xa?)

+ Để trả lời, ta dùng cấu trúc: It’s (about) … meter(s)/ kilometer(s)?

Eg:

a. How far is it from your house to school? It’s about 1 kilometre.

how far is it from the market to the bus stop?

It’s about 400 meters.

2. Used to (từng, đã từng)

Dùng để chỉ một thói quen hay tình trạng xảy ra trong quá khứ, không còn xảy ra ở hiện tại. Nó thường chỉ được sử dụng ở quá khứ đơn.

Cấu trúc: 

Dạng khẳng định : S+ Used to + Verb

Eg : I used to live in London.

Dạng phủ định: S + did not use to Verb

Eg : I didn’t use to stay up late when I was a child

Dạng câu hỏi :  Did(n’t) + subject + use to Verb?

Eg: Did he use to work in the office very late at night?