UNIT 9 : FESTIVALS AROUND THE WORLD

I-TỪ VỰNG


No. Word Pronunciation Type Meaning
{{ $index + 1 }} {{ x.Word }} {{ x.Pronunciation}} {{ x.Wordtypes}} {{ x.meaning }}

II. GRAMMAR.

1. WH-QUESTIONS (Câu hỏi có từ hỏi)

Câu hỏi có từ hỏi bắt đầu bằng các từ when, why, what, who, which, how ....

a. Nguyên tắc đặt câu hỏi:

a. Nếu chưa có trợ động từ thì phải mượn trợ động từ: do / does / did

b. Nếu trợ động từ sẵn có (am / is / are / can / will / shall / could / would/ have/ has/ had…) thì đảo chúng ra trước chủ ngữ, không mượn do / does / did nữa.

b. Một số từ hỏi:

- When?                Khi nào (thời gian)

- Where?               Ở đâu (nơi chốn)

- Who?                  Ai (con người - chủ ngữ)

- Why?                  Tại sao (lý do)

- What?                 Cái gì / gì (vật, ý kiến, hành động)

- Which?               Cái nào (sự chọn lựa)

- Whose?              Của ai (sự sở hữu)

- Whom?               Ai (người - tân ngữ)

- How?                  Như thế nào (cách thức)

- How far?              Bao xa (khoảng cách)

- How long?           Bao lâu (khoảng thời gian)

- How often?          Bao lâu một lần (sự thường xuyên)

- How many?         Bao nhiêu (số lượng – danh từ đếm được)

- How much?         Bao nhiêu (giá cả, số lượng – danh từ không đếm được)

- How old?             Bao nhiêu tuổi

EG:

a/ I met my uncle yesterday.

→ Whom did you meet yesterday?

b/ Peter gives me this gift.

→ Who gives you this gift?

c/ Our train is arriving in the evening.

→ When is your train arriving?

d/ I had a cup of coffee and a slice of bread for breakfast.

→ What did you have for breakfast?

e/ Peter didn’t come to the party because he was ill.

→ Why didn’t Peter come to the party?

f/ It’s Jane’s car.

→ Whose car is it?

2. Adverbial phrases.

a. Định nghĩa cụm trạng từ: Cụm trạng từ là cụm gồm hai hoặc nhiều từ đóng vai trò như một trạng từ, nó cung cấp thêm thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức … của hành động.

Eg: The festival was held in my country last year.

In Vietnam, spring is the season of festivals.

b. Các loại cụm trạng từ :

1. When (Adverbial Phrase of Time) : An adverbial phrase of time states when

something happens or how often.

For example: I'll do it in a minute.

Do not wait for the last judgment. It takes place every day.

2. Where (Adverbial Phrase of Place) : An adverbial phrase of place states where

something happens.

For example: You couldn't park anywhere near the place.

Opera is when a guy gets stabbed in the back and, instead of bleeding, he sings.

3. How (Adverbial Phrase of Manner) : An adverbial phrase of manner states

how something is done.

For example: He would always talk with a nationalistic tone.

He sings in a low register.

4. Why (Adverbial Phrase of reason): An adverbial phrase of reason states why

something happens.

For example: People learn English for a better job .

5. How often (Adverbial Phrase of frequency) : An adverbial phrase of frequency

states the way that something happens

. For example: I go to visit my parents every week.