UNIT 8. TOURISM

I-TỪ VỰNG


No. Word Pronunciation Type Meaning
{{ $index + 1 }} {{ x.Word }} {{ x.Pronunciation}} {{ x.Wordtypes}} {{ x.meaning }}

II. GRAMMAR:

1. Cách dùng mạo từ The : Mạo từ là từ đứng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Mạo từ xác định “The” đề cập tới đối tượng mà cả người nói lẫn người nghe đều biết.

The + N chỉ đối tượng được coi là duy nhất.

VD: The mon, the sun, v.v….

The + từ chỉ thứ tự.

VD : the first, the last, v.v… .

The + Liên Bang, Hợp chúng quốc, quần đảo.

VD : the US, the UK, etc.

The + N chỉ chức vụ hay tước hiệu mà KHÔNG có tên riêng đi kèm.

VD : the Queen, the King, v.v… .

The + Adj chỉ tính cách đặc điểm khi nói tới nhóm người

E.g: the mean, the old, v.v….

The + Tên nhạc cụ.

VD : the piano, the guitar, etc.

The + N chỉ tên riêng của dãy núi, đại dương, hồ, sông… mà KHÔNG có N chỉ các đối tượng đi kèm

VD: London is on the Themse.

The + N số ít khi nói đến cả một thể loại

VD :the rose = roses.

The + N chỉ phương hướng

VD: the West, the East, etc.

Dùng “the” trước các N chỉ địa điểm công cộng mà hành đọng đến đó không phải vì mục đích chính

VD : I go to school to study Math subject ( Tôi đến trường học toán).

I go to the school to pick my girl friend up ( Tôi đến trường để đón bạn gái => hành động đón bạn gái không phải mục đích toong thường của việc tới trường).

The + N chỉ ngôn ngữ = Dân tộc nói ngôn ngữ đó

E.g: the bristish = Người Anh